ACOIO

ACOIO

logo rm4

Sabies que...

""

Buscador

AssociatsAgenda

loader
Competéncies professionals

PERFIL I COMPETÈNCIES DEL LLICENCIAT EN CIÈNCIES DEL MAR

Els estudis de Ciències del mar sorgeixen de la necessitat de personal especialitzat al medi marí, donada la transcendència socio-económica d'aquest en les seus diferents camps.
El llicenciat en ciències del mar té una formació interdisciplinar de tots els fenòmens que es donen en aquest medi, que li permet investigar, planificar, avaluar, predir i desenvolupar tecnologies en tres grans camps: Gestió i Ordenació del Litoral, Recursos Pesquers i Aqüicultura, i Oceanografia i Clima.


Les competències i habilitats professionals del Llicenciat en Ciències del Mar estan recollides a les II Jornades de Ciències i Tecnologies Marines (1994),  en el BOE nº 13, 15/01/2000 i en el Llibre Blanc de Ciències del Mar. Aquestes s'estableixen a través del desenvolupament del perfil i objectius de la titulació, on s'especifica el següent:


“Se dota al LICENCIADO EN CIENCIAS DEL MAR de una formación interdisciplinar que le permite investigar, planificar, evaluar, predecir y desarrollar tecnologías en Gestión y Ordenación del Litoral, Recursos Pesqueros y Acuicultura, y Oceanografía y Clima. En el área de Gestión y Ordenación del Litoral, al futuro Licenciado en Ciencias del Mar se le capacita para desarrollar planes de ordenación de costa, deslindes marítimo-terrestres, gestión e interpretación de espacios naturales, estudios de contaminación costera, de emisarios submarinos, ingeniería costera y calidad de aguas. En la rama de Recursos Vivos y Acuicultura se trata de formar un experto en el diseño de instalaciones y explotación de acuicultura, evaluación y gestión de recursos pesqueros, conservación y transformación de alimentos de origen marino, e interpretador y gestor de museos y acuarios. Por último se intenta capacitar al licenciado en Ciencias del Mar en la vertiente de Oceanografía y Clima, formándolos en la docencia pre- y universitaria, investigación oceanográfica y oceánica, clima marino, modelización interdisciplinar de estudios de impacto y calidad ambiental, entre otros”    (BOE nº 13, 15/01/2000)

Val a dir que les característiques del perfil del professional en Ciències del Mar així com les seves competències seran tan variades com ho és el mercat al qual va dirigit. A destacar:

- Planificació, ordenació i gestió del litoral.

- Protecció i conservació de l'ambient marí (esculls artificials, parcs i reserves marines).

- Contaminació i control de qualitat de les aigües marines.

- Estudis d'avaluació d'impacte ambiental.

- Determinació i avaluació de processos oceanogràfics dinàmics del medi marí (onatge, marees, corrents, sedimentologia, canvi climàtic, etc.).

- Avaluació i gestió de recursos pesquers.

- Investigació, control i gestió en aqüicultura.

- Productes derivats de la pesca i aqüicultura, indústria conservera.

- Patologia, nutrició, genètica, farmacologia i veterinària marines.

- Complement en l'enginyeria litoral i oceànica, plantes potabilitzadores.

- Avaluació, explotació i gestió de recursos no vius.

- Tecnologies marines (teledetecció, sensors, ROVs, tractament de dades).

- Turisme, oci, criteris de qualitat, legislació, vigilància i control del medi marí.

- Consultories.

- Departaments en les administracions central i autonòmiques (Pesca, Foment, Medi Ambient, Turisme, Cultura, Educació i Ciència, Indústria i Comerç).

- Organismes internacionals (FAO, OMI, PNUMA, UNESCO).

- Docència (a nivell universitari o de formació professional) i investigació en qualsevol dels apartats anteriors.

Share/Save/Bookmark